Fordypning i allmennsykepleie, del 2
2016-2017 - MAL4101 - 10sp

Forutsetter bestått

Fordypning i allmensykepleie, del 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om
  -aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
  -egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleie
  -observasjoner, tolkning av symptomer og planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie til personer med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
  -mulig risiko, komplikasjoner og bivirkninger knyttet til omsorg og behandling rettet mot mennesker med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte lidelser
  -hvordan opprettholde og gjenopprette funksjoner der de er svekket eller truet
  -lindrende behandling og omsorg rettet mot kroniske helseplager og ved livets slutt

Ferdigheter

 • gjør rede for
  -hvordan identifisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleien innen eget spesialitet gjøres i tråd med forskningsbasert kunnskap
  -hvordan komplikasjoner og ytterligere redusert livskvalitet kan forebygges hos mennesker som mottar behandling og pleie rettet mot aldersrelaterte, kroniske eller sammensatte sykdomsbilder
  -hvordan overvåkning av en pasientsituasjon og det totale miljøet som omkranser denne kan bidra til situasjonsbevissthet
  -hvordan funksjonsnivå og livskvalitet kan opprettholdes og gjenopprettes der de er truet
  -ernæringens betydning for helsetilstanden til utvalgt pasientgruppe
 • analyserer og forholder seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor behandling, rehabilitering og sykepleie til valgt pasientgruppe/målgruppe
 • reflekterer over egen praksis med hensyn til:
  -utvalgte praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til valgt pasientgruppe
  -veiledning og støtte til valgt pasientgruppe
  -systematisk identifisering av udekkede grunnleggende behov og redusert funksjonsevne hos valgt pasientgruppe
  -anvendelse av ulike teknologiske hjelpemidler i sykepleien til valgt pasientgruppe
  -å vise respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet
  -samhandling med pasientens pårørende som bygger på respekt, omsorg og ivaretakelse av deres rettighete
  -å handle etisk og juridisk forvarlig
  -å sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
  -å dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
 • vurderer kritisk eksisterende kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger

Generell kompetanse

 • reflekterer over egen praksis med hensyn til å:
  -bidra til et godt arbeidsmiljø
  -være bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
  -ivareta og fremme pasientens og pårørendes rettigheter
  -bidra til å kvalitetssikre sykepleien og annen behandling til pasienter med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
  -skape kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
  -bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
  -analysere egen fagutøvelse, integrere og bruke teori i alle aspekter av praksis
  -inneha en reflektert holdning til kollegaers yrkesutøvelse
  -differensiere og prioritere egne læringsbehov
  -bruke erfarne sykepleiere med relevante videreutdanninger og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
  -vise forståelse for betydningen av kontinuitet i sykepleien

Emnets temaer

 • kunnskapsbasert praksis
 • behandling, rehabilitering og lindring til pasienter med aldersrelaterte sykdommer, kroniske helseplager og sammensatte sykdomsbilder
 • pasientsikkerhet
 • smertelindring ved akutte og kroniske smerter
 • lindrende omsorg i livets sluttfase
 • hverdagsrehabilitering
 • ernæringsproblematikk ved aldersrelaterte sykdommer, kroniske helseplager og sammensatte sykdomsbilder
 • E-helse innenfor behandling, rehabilitering og pasientsikkerhetsarbeid

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Kliniske erfaringer

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Individuell oppgave. Oppgavetekst oppgis ved oppstart av emnet.

Omfang 2500 ord +/- 10%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

1 intern og 1 ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I henhold til eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 3 individuelle skriftlige arbeidskrav. Omfang 1000 ord +/- 10% ord

Deltakelse i simulering

Ledelse av 2 sykepleiefaglige gruppeveiledninger ved egen arbeidsplass

Deltakelse i 2 seminarer

Læremidler

Selvvalgt litteratur av relevans for egen fordypning

Erstatter

Helt eller delvis SPL 4081, SPL4091, SPL 4141, SPL 4121 og SPL 4151