Fordypning i anestesisykepleie, del 2
2016-2017 - MAN4101 - 15sp

Forutsetter bestått

Fordypning i anestesisykepleie, del 1
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 MKS4000 eller Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del MKS4010

Anbefalt forkunnskap

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 2 MKS4102 for kull 2016.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Viser inngående kunnskaper om kirurgiske prinsipper, anestesi og intensivmedisin
 • Viser inngående kunnskaper om egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleiekompetanse
 • Viser inngående kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og anestesi
 • Viser inngående kunnskap om hvordan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • Viser inngående kunnskap om relevante observasjoner av pasienter i lokal-, regional- og generell anestesi, og foreslå tiltak når komplikasjoner oppstår
 • Viser inngående kunnskap om indikasjon, dosering og virkning/bivirkning av de vanligste medikamenter (inkl. anestesigasser) anvendt i klinisk anestesiologi

Ferdigheter

 • Identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer anestesisykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis under veiledning.
 • Administrerer eget arbeid og læresituasjon og kan delegere arbeidsoppgaver til beste for pasienten
 • Behersker forberedelse, mottak, leiring, monitorering og forebyggende tiltak i forhold til pasient som skal gjennomgå kirurgi
 • Kan med veiledning arbeide selvstendig og ansvarlig ved gjennomføring av generell anestesi på funksjonsfriske pasienter etter gjeldende retningslinjer, inklusive bruk av medisinsk-tekniks utstyr
 • Tar delansvar i forbindelse med anestesi til spesielle pasientgrupper og ved spesielle sykdomstilstander
 • Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og den totale behandlingssituasjonen
 • Kan utføre anestesisykepleierens oppgaver overfor akutt og kritisk syke pasienter utenfor anestesiavdelingen, med veiledning
 • Kan sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • Kan benytte kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger
 • Er kjent med prosedyrer i forbindelse med akutte situasjoner innen anestesi, inkludert avdelingens katastrofeplan

Generell kompetanse

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
 • Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter
 • Bidrar til å kvalitetssikre hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleien og annen behandling av pasienten
 • Skaper kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
 • Bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
 • Analyserer egen fagutøvelse og integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
 • Differensierer og prioriterer egne læringsbehov
 • Bruker erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
 • Viser forståelse for betydningen av kontinuitet i anestesisykepleien

Emnets temaer

 • Anestesiologi og anestesisykepleie ved ulike kirurgiske inngrep
 • Anestesimedikamenter
 • AHLR- utsjekk,
 • Anestesisykepleie til barn og eldre
 • Svikt i ulike organsystemer, sepsis,intensivmedisin.
 • Aktuelt medisinsk utstyr, funksjon, vedlikehold og kontroll
 • Aktuell kirurgi,
 • Pediatri og nyfødtmedisin
 • Pasientsikkerhet
 • Kirurgi til sentrale pasientgrupper
 • Traumepasienten
 • Smertelindring ved akutte smerter

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ferdighetstrening

Simuleringsøvelser

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen. 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Praksis vurderes av faglærer og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt- og sluttvurdering i praksisstudie

Hospiteringsrapporter ved hospitering leveres inn på fronter

Sertifisering som AHLR utøver

I tillegg gjelder fra og med kull 2017 og høsten 2017:

Skriftlig fagnotat med deltakelse i seminar

Læremidler

Hovind, I. L. (red). (2011). Anestesisykepleie  . Oslo: Akribe. 581 s

Butterworth, J. F., Wasnick, J. D., Mackey, D., Morgan, G. E. & Mikhail, M. S. (2013). Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology  . New York: McGraw-Hill Medical. XIII, 1366 s. 

Fullstendig litteraturliste i utdanningsplan.

Erstatter

VPAIO02