Fordypning i anestesisykepleie, del 3
2016-2017 - MAN4201 - 15sp

Forutsetter bestått

Fordypning i anestesisykepleie del 2
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1og 2, MKS4000 og MKS4102 eller Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1, MKS4010

Anbefalt forkunnskap

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 3, MOP4200 eller Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 2, MOP4202

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Viser avansert kunnskap om anestesiologi og akuttmedisin og spesialisert innsikt i anestesisykepleie for å kunne ivareta den akutt/kritisk syke pasienten i og utenfor sykehus
 • Viser avansert kunnskap om observasjoner, monitorering og kliniske vurderinger ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi 
 • Viser avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi 
 • Viser inngående kunnskap om egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller krav til valg og utførelse av anestesi, herunder anestesi til ulike aldersgrupper 
 • Viser inngående kunnskap om ulike kirurgiske undersøkelser og inngrep og hvordan dette virker på pasientens situasjon og anestesisykepleierens ansvar og funksjon 
 • Viser avansert kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet 
 • Viser inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv 
 • Viser inngående kunnskap om formidling av tilpasset informasjon om anestesi og anestesisykepleie til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner 

Ferdigheter

 • Gjennomfører generell anestesi på en selvstendig og ansvarlig måte på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA 1 og 2) etter gjeldende retningslinjer 
 • Administrerer anestesi til pasienter som har mer komplekse sykdomstilstander i samarbeid med anestesilege 
 • Administrerer seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas
 • Jobber i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
 • Observerer, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende
 • Yter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens vitale organ eller organsystemer
 • Vurderer sammenhengen mellom sykdom/skade og valg av anestesimidler og metoder
 • Anvender relevant kunnskap om pasienter som skal ha anestesi, med tanke på pasientens tilstand og inngrepets art, og avgjøre om pasienter må ha anestesiologisk tilsyn
 • Identifiserer selvstendig væske- og elektrolyttforstyrrelser og igangsetter innen gjeldende rammer adekvat behandling som følge av kirurgisk behandling og anestesi
 • Anvender anestesiapparatet og avansert medisinsk teknisk utstyr som brukes i behandlingen forsvarlig
 • Identifiserer selvstendig akutte og problematiske situasjoner
 • Tar initiativ til og igangsette behandling i prioritert rekkefølge, i samsvar med egen kompetanse og innenfor rammen av lover og bestemmelser
 • Tar selvstendige beslutninger i akutte situasjoner
 • Evaluerer, dokumentere og kvalitetssikre anestesisykepleien
 • Anvender kunnskap for å forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø
 • Administrerer og evaluerer medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring
 • Forebygger psykiske senskader i forbindelse med ulykker og akutt innleggelse i sykehus
 • Analyserer faglige problemstillinger med utgangspunkt i anestesisykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 
 • Anvender pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre helseprofesjoner.

Generell kompetanse

 • Viser handlingskompetanse i anestesisykepleie i overensstemmelse med Funksjonsbeskrivelse for anestesisykepleier og Norsk standard for anestesi. 
 • Assisterer og hjelper andre i teamet med oppgaver ,gir og mottar feedback og sier ifra når pasientsikkerheten er truet
 • Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og det totale miljø som omkranser situasjonen.
 • Argumenterer og utøver anestesisykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
 • Forholder seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger innen anestesisykepleie
 • Tar ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
 • Gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende på basis av pedagogisk kunnskap kunne veilede og undervise andre
 • Viser evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis
 • Identifiserer behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler anestesisykepleien
 • Utvikler identitet som anestesisykepleier

Emnets temaer

 • Administrasjon og ledelse av spesialavdeling
 • Teamarbeid og pasientsikkerhet
 • Flerkulturell kompetanse i spesialsykepleie
 • Anestesisykepleie til utvalgte grupper av pasienter
 • Pasienten som har eller kan utvikle alvorlig svikt i ulike organ eller organsystem
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Anestesi i akutte situasjoner
 • Gjennomføring av anestesi til ulike pasientgrupper fortsatt
 • Vanskelig luftvei 

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ferdighetstrening
Simuleringsøvelser 

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen. 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Studenten vurderes av veiledere fra praksis i samarbeid med ansvarlig faglærer fra høgskolen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i praksisstudiet.

I tillegg gjelder følgende for kull 2017, fra og med våren 2018:

Deltakelse på simulering og temadager.

Læremidler

Hovind, I. L. (red). (2011). Anestesisykepleie  . Oslo: Akribe. 581 s

Butterworth, J. F., Wasnick, J. D., Mackey, D., Morgan, G. E. & Mikhail, M. S. (2013). Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology . New York: McGraw-Hill Medical. XIII, 1366 s. 

Fullstendig litteraturliste i utdanningsplan.