Kroppslig aldring og helsegerontologi
2016-2017 - MGE4031 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MGE4001 Innføring i gerontologi (Emne 1)

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper:

Studenten

•     kan anvende og drøfte kunnskap om normale kroppslige aldringsprosesser

•     kan anvende og drøfte kunnskap innen geriatriens kjerneområder

•     kan anvende kunnskap om de viktigste typer funksjonstap i høy alder og deres årsaker, utbredelse, kartleggingsmetoder og forløp

•     kan anvende og drøfte kunnskap om de viktigste trekkene ved pleie- og omsorgtjenestens organisering og lovverk

•     kjenner de viktigste utfordringene innen administrasjon og ledelse i kommunal pleie- og omsorgstjeneste

Innen ferdigheter:

Studenten

•     kan initiere rehabiliteringstiltak ved langvarig kronisk funksjonssvikt hos eldre

•     kan initiere helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre

Emnets temaer

 • Kroppens normale aldring
 • Biologiske aldringsteorier
 • De viktigste akutte og kroniske somatiske sykdommer hos eldre
 • Funksjonstap og hjelpebehov i eldre år
 • Aktuell velferdsteknologi
 • Familie og pårørendes rolle overfor syke eldre
 • Omsorgens filosofi
 • Organisering og drift av omsorgstjenester i kommunene
 • Innovasjon
 • Rehabilitering av eldre
 • Mental og fysisk aktivitet, læring og trening
 • Administrative og juridiske utfordringer i kommunal pleie- og omsorgstjeneste
 • Viktige forskningsmetoder innen feltet kroppslig aldring

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

MGE4031 (Emne 4) har fokus på den aldrende kroppen og dens sårbarhet, men også dens muligheter. Emnet starter med en fellessamling, viet ressursforelesinger i viktige delemner innen kroppslig aldring og helsegerontologi. Den geriatriske pasient og aktuelle problemstillinger i den forbindelse blir også tatt opp. Studieoppgaver drøftes og besvares i basisgruppene i tida mellom  samlingene på Gjøvik. Studentene gis i fellessamling nr. 2 en innføring i prosjekt som metode, hvor evt. gruppesammensetning også blir avklart. Studenten skal i løpet av MGE4031 (Emne 4)- individuelt eller sammen med én eller to medstudenter - ferdigstille en prosjektutforming (et praktisk prosjekt som er relevant for eldres helseproblemer). Problemstillingen kan være klinisk eller administrativ, men må tematisk være knyttet til emnet ”Eldre med funksjonssvikt”.

Studiestedet bidrar med tilrettelegging av individtilpassede studie- og hospiteringstilbud i praksis hvis ønskelig.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Studenten utarbeider individuelt eller i grupper på to eller tre et forslag til prosjektbeskrivelse (se over) på 4000 ord som vurderes av undervisningspersonalet etter gjeldende karakterskala, ut fra følgende kriterier:

•     Problemstilling og metode er godt faglig begrunnet

•     Problemstillingen er operasjonalisert, avgrenset og utdypet

•     Problemstillingen er praktsk rettet og målgruppen tydelig

•     Den foreslåtte metoden for gjennomføring er relevant

•     Designet inneholder en klar og gjennomførbar tidsplan

•     Prosjektet er evaluerbart

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjektbeskrivelse i bearbeidet form, alternativt beskrive et nytt prosjekt, etter avtale med emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 1. Deltakelse i basisgruppe
 2. Deltakelse i veiledning på prosjektbeskrivelsen

Læremidler

Bondevik, M. og H. Nygaard (2012). Tverrfaglig geriatri. Bergen: Fagbokforlaget:

Kap 1: Sletvold og Nygaard. Biologisk aldring (s 17-22)

Kap 5: Næss og Helbostad. Geriatrisk vurdering og behandling - tverrfaglig samarbeid (s 63-78 )

Kap 6: Nygaard og Skogen. Geriatri som klinisk fag (s 81-107)

Kap 7: Bruun Wyller. Generelt om medisnsk behandling av gamle (s 109-129)

Kap 8: Bruun Wyller. Eldre og legemidler (s 131-141)

Kap 10: Sortland. Eldre og ernæring (s 157-181)

Kap 11: Sortland. Bedre helse med sunn munn (s 183-187)

Kap 12: Nygaard. Instabilitet og fall (s 189-205)

Kap 13: Ek. Immobilitet og sengeleie (s 207-219)

Kap 14: Bergland. Fysisk aktivitet og trening gir størst gevinst for de eldste (s 221-237)

Kap 15: Hunskår. Urininkontinens (s 239-246)

Kap 16: Nygaard. Søvn og søvnforstyrrelser hos eldre (s 249-264)

Kap 17: Nygaard. Kroniske, ikke-ondartede smerter hos gamle (s 267-279)

Kap 20: Aakre. Makt og verdighet i eldreomsorgen (s 307-325)

Kap 21: Hjort. Omsorgstjenestenes dilemmaer (s 327-338)

Kap 24: Juklestad, Malmedal og Sandmoe. Når eldre blir utsatt for overgrep (s 371-390)

Kap 25: Breivik. Rettssikkerhet i geriatrien (s 393-407)

Kap 27: Husebø og Husebø. De gamles siste timer og dager (s 425-442)

Dehlin, O., B. Hagberg, Å. Rundgren, G. Samuelsson, B. Sjöbeck (2000). Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur:

Kap 3: Det biologiska åldrandet - dödsorsaker, adaption, homeostas, cellens åldrande och åldrandeteorier (20 s)

Kap 4: Biologiska aldersförändringar i cirkulationsorganen, luftvägarna och huden. Förändringar i längd, vikt och kroppssammansättning (15 s)

Kap 5: Biologiska åldersförändringar i nervsystem och sinnesorgan. Den normala sömnen och dess förändringar (15 s)

Kap 6: Biologiska åldersförändringar i matsmältningsorganen och urinvägarna. Förändringar i könsorganen, sexualiteten, immunsystemet, blodet och benmargen (18 s)

Kap 7: Biologiska åldersföråandringar i skelett, muskulatur och leder (12 s)

Kap 8: Det hormonella aldrandet

Johnson, M. L. (Ed) (2006). The Cambridge Handbook of Age and Ageing:

Kap 2.1: Biodemography and epidemiology of longevity (10 s)

Kap 2.2: The epidemiology of ageing (11 s)

Kap 2.3: Patterns of illness and mortality across the adult lifespan (15 s)

Kap 2.4: Sensory impairment (10 s)

Kap 2.6: The genetics of behavioural ageing (8 s)

Kap 2.8:  Cultural approaches to the ageing body (10 s)

Kap 2.9: Promoting health and wellbeing in later life (12 s)  

Swane, C. E., A. L. Blaakilde, K. Amstrup (red) (2011). Gerontologi. Livet som gammel. (2.utg.) København: Munksgaard:

Avlund, K: Funktionsevnens betydning for dagliglivet (s 237-247)

Povlsen, J. og Hoff, M. Krop, sundhed og alderdom (s 268-277)

Jacobsen, M. H. "Gå blindt ind i den gode nat ..." - om et liv før døden i nutidens samfund (s 278-290)

_________________________________________________________________

Bergman, H., L. Ferrucci, J. Guralnik et.al. (2007). Frailty: An Emerging Research and Clinical Paradigm – Issues and Controversies. Journal of Gerontology , Vol. 62A, No 7, 731 – 737

Davey, A., E. E. Femia, S. Zarit et. al. (2005). Life on the Edge: Patterns of Formal and Informal help to Older Adults in the United States and Sweden. Journal of Gerontology , Vol. 60B, No 5, 281 – 288

Goldsmith, T. C. (2014) An Introduction to Biological Aging Theory. USA, Crownsville MD: Azinet Press

Haber, C. (2004). Anti-aging medicine: The history. Life extension and history: the continual search for the fountain of youth. Journal of Gerontology. Biological Sciences, 59A (6): 515-552

Krohne K-A, Bergland A Rehabilitering for en god alderdom I: Rehabilitering- individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester ; Per Koren Solvang, Åshild Slettebø(red) Gyldendal Akademisk 2012, Kapittel 14 (232-247)

Lexell, Jan, Frändin, Kerstin og Helbostad, Jorunn: Fysisk aktivitet for eldre. I ”Aktivitetshåndboken”. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling . Helsedirektoratet 2011 (62-71)

Lundstøl, John (2012) Kierkegaards tanker om hjelpekunsten – en indirekte meddelelse om veiledning? Et essay om Kierkegaards berømte ”veiledningssitat”. I: Ulvestad, A.K. og F.U. Kärki (red.) Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

Romøren, T.I. (2001). Den fjerde alderen. Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år . Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 3 – Datagrunnlag og nøkkelbegreper (17 sider)

Romøren, T.I. (2001). Den fjerde alderen. Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år . Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 5 – Forløp av funksjonstap (25 sider)

Romøren, T.I. (2001). Den fjerde alderen. Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 6 – Forløp av familieomsorg (50 sider)

Romøren, T.I. (2001). Den fjerde alderen. Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 8 – Oppsummering (12 sider)

Supplerende opplysninger

Komplett og oppdatert litteraturliste vil foreligge ved oppstart Emne 4 våren 2017