Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 3 intensivsykepleie
2016-2017 - MIN4200 - 10sp

Forutsetter bestått

Medisinske og sykepleiefaglige emner del 1.

Anbefalt forkunnskap

Medisinske og sykepleiefaglige emner del 2.
Fordypning i anestesisykepleie del 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
har spesialisert innsikt i intensivsykepleie, og avansert kunnskap om relevante emner innenfor intensivmedisin, anestesiologi og kirurgi
har inngående kunnskap om prinsipper for bruk av avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling innenfor egen fordypning
Ferdigheter:
 
kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor intensivsykepleie og intensivmedisin
kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet behandling innenfor eget spesialfelt
Generell kompetanse:
har generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor intensivsykepleie og intensivmedisin 
har en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie:
Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.
Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.
Hovedemne 3: Intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simuleringsøvelser

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig hjemmeksamen, 4 dager. Omfang 4000 ord.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse:
Intensivmedisin og behandling