Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1
2016-2017 - MKS4003 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om hva kunnskap er og om ulike kunnskapsformer
 • har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • har kunnskap om ulike design relatert til forskningsbasert kunnskap
 • har kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk
 • har kunnskap om forskningsetisk søknad
 • har kunnskap om validitet, reliabilitet og troverdighet i vitenskapelige studier

Ferdigheter

 • vurderer vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • kritisk vurderer og analyserer kvantitative og kvalitative studier
 • vurderer forskningsetiske problemstillinger
 • analyserer og forstår deskriptive tabeller og figurer, og kjenner til de grunnleggende prinsippene ved hypotesetesting
 • analyserer og forstår kvalitative data

Generell kompetanse

 • analyserer og vurderer aktuell kunnskap innen valt område
 • anvender og vurderer forsknings- og utviklingsarbeid med hensyn til vitenskapelige tradisjoner, forskningsmetoder og etiske aspekter

Emnets temaer

 • Vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • Kvalitative metoder, design, datainnsamling og dataanalyse
 • Kvantitative metoder, design, datainnsamling og datanalyse
 • Forskningsetiske prinsipper og problemstillinger
 • Forskningsbasert kunnskap

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Nettstøttet læring

Seminar

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

2 individuelle hjemmeeksamener som hver teller 50 %.

 • Del 1 hjemmeeksamen, 12 timer
 • Del 2 hjemmeeksamen, 6 timer

Begge eksamener må bestås separat for å få karakter i emnet.

Omfang inntil 2500 ord pr eksamen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden

Studieoppgaver i gruppe

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Deler av SPL4171, SPL4181, SPL4191

Supplerende opplysninger

Overlapper 100% med MKS4001 og MKS4002