Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 anestesi- og intensivsykepleie
2016-2017 - MKS4010 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på kunnskaper fra Bachelorutdanning i sykepleie og praksiserfaring tilsvarende 2 års klinisk praksis

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • har inngående kunnskaper om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles 
 • har inngående kunnskap om svikt i vitale funksjoner hos akutt og kritisk syke pasienter og kirurgiske pasienter, og behandlingsprinsipper ved disse tilstandene.
 • har kunnskap om grunnleggende tiltak innen anestesiologi og intensivmedisin
 • forklarer mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
 • forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper

Ferdigheter:

 • behersker medikamentregning
 • analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
 • benytter sin forståelse av patofysiologi og behandling ved akutt, kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier

Generell kompetanse: 

 • har en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos pasienter med svikt i vitale funksjoner

Emnets temaer

Temaer fra rammeplanenes hovedemne 2, deriblant:

 • Grunnleggende cellebiologi og nevrofysiologi
 • Grunnleggende patofysiologi med vekt på svikt i respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon og kroppens homeostase.
 • Grunnleggende mikrobiologi og infeksjonsmedisin
 • Hygiene
 • Kroppens reaksjoner på sykdom og traume
 • Farmakologi og medikamentregningRespirasjons- og ventilasjonssvikt
 • Sirkulasjonssvikt
 • Sepsis og multiorgansvikt
 • Syre-basebalanse
 • Væske-elektrolyttforstyrrelser
 • Intensivmedisnsk behandling 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen.

Obligatoriske arbeidskrav

Passeringstest i medikamentregning, 100% riktig
Deltagelse i simulering 

Læremidler

Blant annet:

Ingvaldsen, Baard. Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi. 3. utgave. 2012 OUS Ullevål. Oslo.

Stokland, Olav og Bjørn Bendz. Kardiovaskulær intensivmedisin. 3. utgave. 2015. CappelenDamm, Oslo.

Schøyen, R. and J. O. Josephsen (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo, Gyldendal akademisk. 
Kompendie produsert lokalt.

Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart. 

Erstatter

MKS4000 og MKS4102

Supplerende opplysninger

Overlapper 100 % med MKS4000 og MKS4102