Fordypning i operasjonssykepleie, del 2
2016-2017 - MOP4101 - 15sp

Forutsetter bestått

MKS4000 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 eller MKS4010 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1
MOP4000 Fordypning i operasjonssykepleie, del 1

Anbefalt forkunnskap

MOP4100 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 2 for kull 2016.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Viser inngående kunnskaper om kirurgiske prinsipper
 • Viser kunnskaper om anestesiformer og konsekvenser for operasjonspasienten
 • Viser inngående kunnskaper om egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleiekompetanse
 • Viser inngående kunnskaper om og kan reflektere over operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper
 • Viser inngående kunnskaper innen mikrobiologi, hygiene og smitteforebygging
 • Viser inngående kunnskaper om leiring og kirurgiske inngrep og konsekvenser for operasjonssykepleiers funksjon og ansvar
 • Viser kunnskaper om og kan forsvarlig anvende dokumentasjonsformer og rapportere den utførte sykepleieren mest mulig selvstendig
 • Viser inngående kunnskaper i forhold til hygieniske og aseptiske prinsipper og kunne anvende dette i sin helhetlige sykepleie og begrunne det i kunnskapsbasert praksis.
 • Viser inngående kunnskaper om sterilsentralfunksjonen og den helhetlige operasjonssykepleien i forhold til dette.
 • Viser inngående kunnskaper om instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen aktuelle fagfelt som studenten har hatt praksis i.
 • Viser inngående kunnskaper om medikamentadministrasjon
 • Viser inngående kunnskaper i anvendelse av avdelingens prosedyrer for aktuelt fagfelt
 • Viser inngående kunnskaper i anatomi og kirurgiske inngrep innen aktuelt fagfelt

 

Ferdigheter

 • Behersker flere deloppgaver som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre sterilt felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc. selvstendig ved elektiv kirurgi
 • Planlegger, gjør rede for og administrerer eget arbeid ved elektiv kirurgi mest mulig selvstendig, med praksisveileder i «bakhånd».
 • Behersker det å gi og motta instrumenter
 • Behersker avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerhet og selvstendighet
 • Tar delansvar i å planlegge, prioritere og utføre operasjonssykepleien ved akutte situasjoner (traumatologi) i samarbeid med praksisveileder.
 • Håndterer preparater utfra avdelingens prosedyrer
 • Planlegger, prioriterer og utfører den helhetlige operasjonssykepleien til en pasient med smitte i samarbeid med praksisveileder.
 • Administrerer eget arbeid og læresituasjon og kan delegere arbeidsoppgaver til beste for pasienten
 • Identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer operasjonssykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis under veiledning.
 • Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og det totale miljø som omkranser situasjonen.
 • Sikrer kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • Benytter kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger
 • Behersker hygieniske og aseptiske prinsipper og arbeidsmetoder

Generell kompetanse

 • Anvender og formidler sin kunnskap i forhold til observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutte kritiske pasienten og kan utføre en helhetlig operasjonssykepleie delvis selvstendig, men fortsatt i samarbeid med praksisveileder
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
 • Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter
 • Bidrar til å kvalitetssikre operasjonssykepleien og annen behandling av pasienten
 • Kan skaper kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
 • Er bevisst sitt eget kompetansenivå, men søker utfordringer i samarbeid med veileder
 • Har inngående kunnskaper om de etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritiske pasienten
 • Bidrar til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
 • Analyserer egen fagutøvelse og integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
 • Differensierer og prioriterer egne læringsbehov

Emnets temaer

Kunnskapsbasert praksis

Pasientsikkerhet

Anatomi og Kirurgi knyttet til sentrale pasientgrupper

Traumepasienten

Operasjonssykepleie til utvalgte grupper av pasienter

Operasjonssykepleie I forhold til ulike aldersgrupper 

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Veiledet praksis

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved mitt og sluttvurdering i praksisstudie
Hospiteringsrapporter ved hospitering leveres inn på fronter
Sertifisering som DHLR utøver

I tillegg gjelder følgende fra og med kull 2017 og høsten 2017:

Skriftlig fagnotat med deltakelse i seminar

Læremidler

Rothrock, J. C., D. R. McEwen og E. L. Alexander (2014) Alexander's care of the patient in surgery. St. Louis, Mo.: Elsevier

 

Hamberger,B. & Haglund, U. (2013)Kirurgi(8.uppl. ed.). Stockholm: Liber    

 

Norsk resuscitasjonsråd (2010).DHLR: norsk grunnkurs i hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter. Lærdal: Norsk resuscitasjonsråd. Kan bestilles på  www.hjertevakten.no

http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/10/Resymé-av-ERC-Guidelines-2010.pdf

 

Norsk resuscitasjonsråd (2010).Nye retningslinjer for DHLR til barn og spedbarn.  

http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/6.-Barn-retningslinjer-2010.pdf

 

Tveiten, S (2008)Pedagogikk i sykepleiepraksisOslo: Fagbokforlaget

 

Gaarder,Ch. (red.). (2011) Traumemanual: Initialbehandling av den multitraumatiserte pasient vedUllevål universitetssykehus (6.utg.).  Oslo: Ullevål universitetssykehus, Akuttgruppa: Fresenius Kabi

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/traumatologi/Sider/traumemanualen.aspx

Erstatter

vpaio02 andre veiledet praksis i operasjonssykepleie

Supplerende opplysninger

I tillegg til oppgitt pensum tilkommer forskningsartikler og valgfri litteratur