Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 3 operasjonssykepleie
2016-2017 - MOP4200 - 10sp

Forutsetter bestått

Medisinske og sykepleiefaglige emner del 1.

Anbefalt forkunnskap

Medisinske og sykepleiefaglige emner del 2.
Fordypning i operasjonssykepleie del 2

Forventet læringsutbytte

Studenten 

Kunnskaper:

har spesialisert innsikt innenfor kirurgi og operasjonssykepleie og avansert kunnskap om relevante emner innenfor anestesiologi og intensivmedisin. 
har inngående kunnskap om prinsipper for administrering av avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling innenfor egen fordypning 

Ferdigheter: 

kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor spesialsykepleie og behandling innenfor egen fordypning
kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet behandling innenfor eget spesialfelt

Generell kompetanse:

har generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor eget spesialområde
har en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra rammeplaner for AIO-utdanningene:
Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.
Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.
Hovedemne 3: Operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse (jmfr. Rammeplan for Videreutdanningi operasjonssykepleie )

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen, 4 dager

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester, etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse: Operasjonssykepleie, anatomi og kirurgi

Læremidler

Blant annet:

Dåvøy, G.M, O.H. Eide, I. Hansen (red) (2009). Operasjonssykepleie . Oslo, Gyldendal akademisk
Rothrock, J. C., D. R. McEwen, et al. (2015). Alexander's care of the patient in surgery . St. Louis, Mo, Elsevier Mosby. 

Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart.

Erstatter

AIO024