Farmakologi
2016-2017 - PARA1004 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
•    Har kunnskap om generell farmakologi, og om spesiell farmakologi i ambulansetjenesten.
•    Har kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten.
•    Har kunnskap om anvendelsen av legemidler i ambulansetjenesten.
•    Har kunnskap om legemiddelregning.
Ferdigheter
Kandidaten
•    Behersker feilfri legemiddelregning.
•    Anvender kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget.

Emnets temaer

Grunnleggende kunnskap i farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelsen av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen vår håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen.

Innhold:
•    Farmakodynamikk
•    Farmakokinetikk
•    Bivirkninger
•    Interaksjoner
•    Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
•    Rusmidler/forgiftninger
•    Håndtering og administrering av legemidler.
•    Lover og forskrifter
•    Bruk av Felleskatalog – ATC-nummer
•    Gjennomgang av relevante legemiddelgruppers virkningsmekanismer
•    Legemiddelregning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Eksamen er en individuell skoleeksamen over 3 timer. Eksamen består av 2 deleksamener:
 1) Legemiddelregning – krav om 100 % rett for bestått (1 time)
 2) Generell og spesiell farmakologi (2 timer)

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern og ekstern sensur.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Hvis kun en eksamensdel er bestått, er det mulig å ta utsatt eksamen kun i den andre eksamensdelen som ikke er bestått.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

1) En individuell oppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) Det er krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samling for å kunne framstille seg til eksamen.

Læremidler

Nordeng og Spigset "Legemidler og bruken av dem"