Akuttmedisin 2
2016-2017 - PARA1006 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
•    Har kunnskap om patofysiologiske prosesser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.
•    Har kunnskap om behandling av lidelser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.

Ferdigheter
Kandidaten:
•    Kan gjennomføre en strukturert undersøkelse av barn.
•    Kan gjennomføre en strukturert undersøkelse av den geriatriske pasient
•    Kan gjennomføre et strukturert anamneseopptak av andre relevante målgrupper.
•    Kan demonstrere smitteverntiltak og andre hygieniske tiltak i ambulansetjenesten.
Generell kompetanse
Kandidaten:
•    Har en dypere forståelse for utfordringer og særtrekk ved pasienter med kronisk sykdom i yngre og eldre aldersgrupper.
•    Har en bred refleksjonsevne og forståelse for helsetjenesten i hele sin bredde og hvilken rolle man som ambulansearbeider spiller i denne når det ikke er opplagt at pasienten skal til en bestemt del av helsetjenesten.
•    Har evne til å reflektere over den store diagnostiske utfordringen allmennmedisinske problemstillinger er – og hvor grensen går mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Emnets temaer

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter i temaer som omhandler utfordrende og/eller kompliserte akuttmedisinske problemstillinger. Eksempler på dette er diagnostikk, vurdering og behandling av akutt syke barn, mennesker med kroniske lidelser, mennesker med store psykososiale og/eller psykiatriske problemer og geriatriske pasienter. Det vil også legges vekt på hvordan kulturelle og sosiale forskjeller påvirker menneskers presentasjon av sykdom og lidelse.

Innhold:
•    Sykdom og skade i; fordøyelseskanal, nyrer og urinveier og i blod og beinmarg
•    Svangerskap, obstetrikk og gynekologi
•    Allergi og anafylaksi
•    Infeksjoner og smittevern
•    Forgiftninger
•    Psykiatri
•    Pediatri
•    Geriatri
•    Pasienter med spesielle utfordringer: Kroniske sykdommer og rusmisbrukere
•    Intensivbehandling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter 3 + 3 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I august.

Obligatoriske arbeidskrav

1) En gruppeoppgave. Vurderes som godkjent/ikke godkjent
2) 5 dager hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering. Hospiterings- eller simuleringsrapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
3) Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.