Operativt ambulansearbeid
2016-2017 - PARA1008 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
•    Har kunnskap om prinsipper for drift av skadested i et helseperspektiv.
•    Har kunnskap om Situasjonsbestemt ledelse.
•    Har kunnskap om Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested.
•    Har kunnskap om etablering av produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.

Ferdigheter
Kandidaten
•    Kan beherske prinsippene for helseoperativ ledelse.
•    Kan gjennomføre samvirkebasert, helseoperativ ledelse.
•    Kan etablere produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.

Generell kompetanse
Kandidaten
•    Har et reflektert forhold til situasjonsbestemt ledelse.
•    Har forståelse for viktigheten av effektivt skadestedsarbeid og arbeidsflyten i dette.
•    Har et reflektert forhold til samarbeidende etaters systemer og prosedyrer på skadestedet.

Emnets temaer

Emnet gir en grunnleggende innføring i lederprinsipper ved operativt ambulansearbeid. Studentene skal tilegne seg kunnskap om situasjonsbestemt ledelse, protokollbaserte operative handlingsmønstre og prosedyrer, samt oppbygning og organisering av redningstjenesten i Norge. Videre skal studentene kunne iverksette produksjonslinjer ved skadestedsarbeid

Innhold:
•    Prinsipper for helseoperativt arbeid og drift av skadested
•    Situasjonsbestemt ledelse
•    Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested
•    Produksjonslinjer av skadestedsarbeid

Studentene skal kunne forankre og utføre sitt arbeid i tråd med teori, empiri og anerkjente prinsipper som belyses på studiet.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter 3 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, scenariobaserte simuleringsøvelser (rolletrening, situasjonsbedømmelse og protokollbaserte handlingsmønstre), gruppearbeid med fokus på ledelse, samhandling og erfaringsutveksling, andre praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 dag.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I august.

Obligatoriske arbeidskrav

  1. Studentene skal gjennomføre en gruppeoppgave med veiledning som skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
  2. Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.