Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
2016-2017 - PRU2002 - 5sp

Forutsetter bestått

PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

  • Har kunnskaper om grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger overfor akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke.

Ferdighet - studenten:

  • Gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse for å ivareta pasientsikkerhet, og begrunner disse faglig.
  • Har handlingsberedskap med tanke på å møte den akutt, kritisk, og kronisk syke pasienten.

Generell kompetanse - studenten:

  • Er bevisst gjeldende skriftlige prosedyrer og retningslinjer i forhold til sykepleiehandlinger.
  • Viser respekt for pasienten og de han/hun samarbeider med.
  • Er mottakelig for veiledning.

Emnets temaer

Basal hjerte- og lungeredning (BHLR) II sertifisering,  førstehjelpsøvelse, oksygenbehandling (O2) og sug, perifert venekateter (PVK), infusjoner og infusjonspumper med medikamenttilsetting, forflyttningsteknikk II, sentralt venekateter (SVK), blodtrykk (BT) og puls (P) II, enteral- og parenteral ernæring, kateterisering av menn.
Gruppedynamikk, selvmordsproblematikk, kommunikasjon og samhandling med psykisk syk pasient.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering, skillstation og erfaringslæring.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid/simulering. Det gjennomføres passeringstest på følgende måte:
 
Før VP 2012 gjennomfører alle studenter som skal ut i 2. veiledet praksis i somatikk passeringstest.
Før VP 3002 gjennomfører alle studenter som skal ut i 2. veiledet praksis i somatikk passeringstest.

Passeringstesten må være bestått før studenten får starte i VP 3002.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringtest vurderes av lærer til bestått/ ikke bestått. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt inntil 2 forsøk ved kontinuasjon på passeringstest før oppstart i praksis. Ved ikke bestått passeringstest, må studenten utsette veiledet praksis VP3002.

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid/simulering.
Dokumentert deltagelse.
Studie- og gruppeoppgaver.
Før VP 2002 gjennomføres obligatoriske arbeidskrav.
Før VP 2012 gjennomfører alle studentene som har vært i psykiatrisk praksis obligatorisk arbeidskrav før de skal ut i somatisk praksis.
Obligatoriske arbeidskrav vurderes av lærer til godkjent/ ikke godkjent.
Det vil bli tilrettelagt for inntil 2 forsøk for obligatoriske arbeidskrav. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få godkjent PRU 2002. Ved ikke godkjent obligatorisk arbeidskrav, vil 1 lærer vurdere studenten ved kontinuasjon. Konsekvenser ved ikke godkjent obligatorisk arbeidskrav, vil bli overføringssamtale med kontaktlærer i praksis i forkant av neste praksisperiode.

Læremidler

Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS), en elektronisk dokumentasjonsdatabase med tilgang via fronter.
Emnerom PRU 2002 i Fronter.
Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen studieenhet 2.

OSKE - skjema er tilgjengelig i PRU - Fronterrom

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.