Introduksjon til radiografi
2016-2017 - RAD1041 - 14sp

Forventet læringsutbytte

Introduksjon til radiografi:

- har kjennskap til bildediagnostisk historie og utvikling
- kjenner til radiograffagets historie og beskriver radiografens yrkesfunksjon og ansvarsområder
- beskriver radiografifagets ulike modaliteter og deres bruksområder
- beskriver oppbygging av laboratorium for skjelettrøntgen
- kjenner til viktige beskyttelsesordninger for pasient og radiograf
- definerer helsearbeiderrollen
- er deltagende ved framstilling av røntgenbilder ved hjelp av bildeplatesystemer
- bruker høgskolens røntgenlaboratorium selvstendig (etter gjennomført sikkerhetsopplæring) og gjennomfører en enkel røntgenprosedyre på fantom
- kjenner til teknologiens muligheter og begrensninger innen helsetjenesten, likeså forholdet mellom teknologi og menneske
- beskriver det digitale bildets oppbygging og foretar enkel bildebearbeiding

Etikk og kommunikasjon:

- gjengir etiske teorier og ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn
- gjenkjenner etiske dilemmaer
- beskriver hvordan man kommuniserer og samhandler med pasienter i ulike aldre og situasjoner
- utviser et helhetlig syn på mennesket, og respekt for menneskets integritet og rettigheter
- har grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende
- anerkjenner og verdsetter yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet
- gjenkjenner utfordringer i kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient med ulik bakgrunn og kultur
- gjengir helse- og sosialsektorens oppbygning og beskriver beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
- viser interesse og oppøver evne til samarbeid og konfliktløsning gjennom arbeid i grupper
- opparbeider hensiktsmessige læringsstrategier og har innsikt i utdanningens pedagogiske metoder
- deltar aktivt i egen og andres læringssituasjon

Kildebruk og oppgaveskriving:
 
- definerer hva vitenskap er og gjør rede for vitenskapens betydning for utviklingen av radiografifaget
- kjenner til og bruker ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser
- viser kritisk vurdering av kilder
- beskriver oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning
- har kjennskap til datamaskinens oppbygging og virkemåte
- behersker bruk av PC som verktøy med tilhørende standard applikasjoner som for eksempel operativsystem (Windows), Fronter, MSOffice, e-mail og vanlige filformater

Kreativitetskurs:

- kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære:

- forklarer oppbygning og funksjon av utstyr/laboratorium for skjelettrøntgen

- forklarer hvordan røntgenstråler dannes og hvilke faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet
- forklarer vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
- benytter prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell
- benytter enkle prinsipper for å minimalisere stråledose til pasient
- gjengir dosegrenser for yrkeseksponering
- beskriver biologiske effekter i vev og forskjell på deterministiske og stokastiske effekter

Emnets temaer

Emnets tema innen introduksjon til radiografi, etikk og kommunikasjon, kildebruk og oppgaveskriving:

 • vitenskapsteori
 • etikk
 • kommunikasjon
 • menneskesyn
 • helse og sosialpolitikk
 • samarbeid og konfliktløsning
 • pedagogikk
 • radiografrollen og historie
 • IKT
 • Oppgaveskriving og litteratursøk innen høyere utdanning

Emnets tema innen strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære:

 • røntgenstrålers danning
 • strålekvalitet
 • strålekvantitet
 • vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
 • strålevern
 • strålebiologi
 • Rtg - apparatets oppbygning og funksjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker studentaktive metoder som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, laboratorieøvelser, gruppearbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Mappevurdering innen temaet introduksjon til radiografi, etikk og kommunikasjon, kildebruk og oppgaveskriving: Mappen består av 2 arbeider levert i gruppe. Arbeidene leveres inn for tilbakemelding til fastsatt frist, det åpnes for videre jobbing på arbeidene etter tilbakemelding før endelig innlevering og vurdering. Teller 50 %
 • 3 ukers hjemmeksamen innen strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære. Teller 50%
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon på hjemmeeksamen i henhold til eksamensplan.

Ved mappevurdering kan kun den delen av mappen som ikke er bestått tas opp igjen. 

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid for å kunne fremstille seg til hjemmeeksamen i strålefysikk, strålevern, strålebiologi og apparatlære.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på NTNU i Gjøvik i fronter.

Erstatter

Deler av RAD1021