Vitenskapsteori og forskningsmetode
2016-2017 - RAD2041 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 Forutgående emner

Forventet læringsutbytte

Vitenskapsteori og forskningsmetode

 •  kjenner til de ulike vitenskapsteoretiske retninger og viser forståelse for hvordan disse preger vår oppfatning av den opplevde virkelighet
 •  har kunnskap om vitenskap og vitenskaplig metode, og er i stand til å nyttiggjøre seg forskningsrapporter og forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
 •  gjenkjenner forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner, og vurderer forskningsresultaters betydning for eget studium
 •  begrunner handlinger faglig ovenfor kollegaer, andre yrkesutøvere og arbeidsgiver
 •  har trening i kritisk holdning til kunnskap generelt, og vitenskapelig basert kunnskap spesielt
 •  viser innsikt og forståelse for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, sikkerhet, taushetsbelagte data
 •  kjenner ulike forskningsmetoder og viser forståelse for sammenhengen mellom disse, og problemstillingene og forskningsspørsmålene som de skal besvare.
 •  Kjenner til sammenhengen mellom forskningsmetode og det vitenskapsteoretiske grunnlaget
 •  viser innsikt i forskningsprosessen, strategi, design og metodevalg, datainnsamling, bearbeiding og rapportering
 •  forstår betydningen av å ivareta menneskeverd og menneskerettigheter innen forskning og fagutvikling
 •  viser respekt for andres integritet, frihet, selvbestemmelse og ivaretar krav til konfidensialitet, rett til privatliv (ved håndtering av informasjon)
 •  tar ansvar for at andre ikke utsettes for unødvendig belastninger (eks. stråledose) som følge av forskningen

Emnets temaer

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsmetode
 • Forskningsetikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Utdanningen bruker studentaktive læringsmetoder

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt i miniformat i basisgruppen sin. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres for medstudentene (opponenter) og sensorene på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til kvaliteten på rapporten, framlegget og opponering av medstudenter

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan. Ved ikke bestått gis studentene anledning til å gjenbruke empiri fra ordinær eksamen, men det må skrives ny rapport

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i RAD2041. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene

Læremidler

Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdaterte ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside

Supplerende opplysninger

Dette emnet må være bestått for at studentene kan melde seg opp til bacheloroppgaven RAD3911