Magnetisk Resonans (MR)
2016-2017 - RAD2061 - 10sp

Forutsetter bestått

  • RAD1041 Introduksjon til radiografi
  • RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi
  • RAD1031 Basiskunnskap i radiografi
  • Praksis 1 (RPR2031 eller RPR2041).

Anbefalt forkunnskap

Forutgående emner

Forventet læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

Artikkelanalyse:
• foretar artikkelanalyse av relevante fagartikler
• bruker relevante metoder for innhenting, bearbeiding og kritisk vurdering av data

MR:
• gjør rede for basisbegreper innen MR- fysikk (hydrogenprotonet, magnetiske momenter, vektorer, spinn, resonans, og presesjon )
• gjør rede for MR – signalet (The Free Induction Decay (FID), T1 og T2 relaksasjon
• forklarer MR- apparaturens oppbygning og virkemåte
• har oversikt over RF spoler og deres oppbygging (hode spoler, body spoler)
• forklarer gradientspoler og hvilken funksjon disse har
• gjør rede for ulike pulssekvenser (SE, FSE, GRE, IR, STIR og FLAIR)
• forklarer artefakter og hvordan man reduserer/unngår disse i et MR bilde (Aliasing, kjemisk skift, flow, susceptibilitetsartefakter, Ghosting, bevegelsesartefakter, Zipper, Partial volumeffekt og Gibbs )
• forklarer automatsprøyter på CT og MR og bruken av slike
• har oversikt over dannelse og bearbeiding av MR- bilder (Fouriertransformering og k-space)
• forklarer grunnleggende bildevekting/ kontrastmekanismer i MR (T1-, T2- og protondensitet- vekting )
• forklarer gradientenes rolle i forhold til snittseleksjon og bildedannelse (frekvens og fasekoding)
• gjør rede for hva som påvirker bildekvaliteten på MR (spolevalg, FOV, SNR, CNR, scantid, oppløsning, TR, TE, Flip, NEX og BW )
• vurderer risikofaktorer og kontraindikasjoner på MR
• gjør rede for og utfører forberedelse og pasientbehandling før, under og etter MR-undersøkelser
• ivaretar pasienter med klaustrofobi
• beskriver MR- kontrastmidler
• beskriver biologiske risikoforhold ved MR og internasjonale anbefalinger
• kjenner til og kan bruke interne og eksterne melderutiner og avviksmeldinger
• kjenner til radiograffaglig dokumentasjon knyttet til CT og MR – undersøkelser, samt rutiner for kvalitetssikring, kontroll og vern

Sykdomslære :
• gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i nervesystemet og reumatologiske lidelser med høy prevalens i befolkningen
• gjør rede for sykdommer som utredes ved MR undersøkelser

Emnets temaer

 Sykdomslære, apparatlære MR, pasientomsorg og tverrfaglig samarbeid, metodiske prinsipper og teknikker på MR, bildeframstilling og analyse, kvalitetsutvikling, vitenskapsteori, forskningsmetoder, artikkelanalyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Radiografutdanningen ved NTNU i Gjøvik bruker studentaktive metoder.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Eksamen sensureres av en intern sensor, samt ekstern sensor som vurderer oppgavetekst og sensurerer alle besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Utsatt eksamen / kontinuasjon i følge seksjonens eksamensplan.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

"Begrepsavklaring"

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. Artikkelanalyse i gruppe, og opponering på annens gruppes artikkelanalyse må være godkjent for å kunne fremstille seg til individuell eksamen.

Læremidler

 Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. Liste over ressurslitteratur finnes til enhver tid oppdatert på universitetets hjemmesider.

Erstatter

Deler av RAD2021

Supplerende opplysninger

 Denne eksamen er en forutsetning for å få gå opp til RAD3011