Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
2016-2017 - SPL1004 - 14sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten
 - beskriver kroppens oppbygning, og forklarer organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre – og urinveisystemet og reproduksjonssystemet.
 - navngir anatomiske navn på strukturer og organer, og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre.
 - beskriver biokjemiske prosesser.
 - navngir de ulike næringsstoffene og beskriver deres omsetning og funksjon.
 - forklarer hvordan smitte spres og begrunner generelle hygieniske tiltak.
 - beskriver mikroorganismers oppbygging og funksjon.
 - navngir og beskriver de mest relevante sykdomsfremkallende mikrobene og deres virkning på kroppen.

Emnets temaer

Anatomi & Fysiologi
Mikrobiologi & Hygiene

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 - Elektronisk flervalgstest, 1 time i Mikrobiologi & Hygiene (15%)
 - Skriftlig eksamen, 4 timer i Anatomi & Fysiologi (85%)
 - Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se datoer i eksamensplan.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

"Avklaring av begrepsbruk i forbindelse med eksamensspørsmål" til skriftlig skoleeksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil 2

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturlister klare innen 1. juli.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.