Klinisk sykepleie I
2016-2017 - SPL1012D - 15sp

Anbefalt forkunnskap

 SPL1004 og SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om:  

 • Sykepleiefagets historie, tradisjoner og verdigrunnlag
 • Teoretiske perspektiver i sykepleiefaget
 • Etisk teori og prinsipper
 • Menneskers grunnleggende behov
 • Aldringsprosessens betydning for det å være eldre, syk og hjelpetrengende
 • Sykepleiens arbeids- og beslutningsprosess
 • Lovverk og formelle rammer som grunnlag for sykepleiedokumentasjon
 • Hvordan pasienter med kulturell bakgrunn ulik ens egen kan påvirke vurdering av pasientdata
 • Vitenskapteoretiske tradisjoner, ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling
 • Nytenkning og innovasjonsprosesser

Ferdighet
Studenten har ferdigheter i å: 

 • Innhente og anvende forskningsbasert kunnskap
 • Dokumentere sykepleie i samsvar med lovpålagte plikter
 • Beskrive sykepleiefagets verdigrunnlag og teoretiske perspektiver
 • Begrunne etiske valg i sykepleie rettet mot pasienter og pårørende
 • Relatere yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere til sykepleieutøvelsen

Generell kompetanse
Studenten har generell kompetanse i å: 

 • Reflektere over etiske utfordringer i lys av etisk teori
 • Anvende faglig kunnskap i møte med det enkelte menneske for å vise respekt for deres liv og verdighet
 • Anerkjenne kunnskap som grunnlag for utøvelse av sykepleie
 • Ha bevissthet rundt egne holdninger, kunne innta pasientens perspektiv og vise respekt for hjelpetrengende
 • Forstå aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming
 • Forstå innholdet og sammenheng i begrepene: faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet

Emnets temaer

Sykepleie- fag og funksjon I:

 • Sykepleie – funksjon og ansvar I
 • Sykepleie- fag, teorier og modeller I
 • Sykepleiens arbeids- og beslutningsprosesser I

Grunnleggende sykepleie I:

 • Menneskets grunnleggende behov I
 • Sentrale begreper i klinisk sykepleie I
 • Pasient og pårørende perspektivet I

Sykepleie til eldre pasienter I:

 • Eldre, helse og tjenestebehov
 • Å bo og å arbeide i en institusjon
 • Vanlige sykdommer og plager hos eldre

Kunnskapsbasert sykepleie I:

 • Etikk I
 • Helselovgivning I
 • Kunnskapsbasert praksis I
 • Forskning og vitenskap I

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst eller vurderingsform

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske arbeidskrav; 2 individuelle og 1 i gruppe, som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2016

Erstatter

SPL 1002 og SPL 1011

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.