Klinisk sykepleie II
2016-2017 - SPL2012D - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1004
 • SPL 1004MED
 • SPL1012
 • SPL1092
 • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Anbefalt forkunnskap

SPL1012

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenner forskningsmetodiske prinsipper
 • Kjenner til litteraturstudie som metode
 • Gjør rede for sykepleiens menneskesyn, relasjonelle og moralske dimensjoner
 • Gjør rede for sykepleiens teoretiske perspektiver
 • Gjør rede for elementene i kunnskapsbasert praksis
 • Viser bred kunnskap om ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov ved utredning av sykdom, behandling, rehabilitering, lindring og en verdig død.
 • Gjør rede for sykepleien til akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter basert på arbeids-, beslutnings- og dokumentasjonsprosesser
 • Gjør rede for det undervisende, helsefremmende og forebyggende aspekts betydning i sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter
 • Har kunnskap om organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten
 • Viser innsikt i helselovgivningens regulering av plikter og rettigheter blant aktørene i helsetjenesten

Ferdighet

 • Er metodisk i skriftlige arbeider
 • Er strukturert i søk og granskning av vitenskapelige artikler
 • Identifiserer og gjør rede for etiske utfordringer og argumenterer for ulike handlingsalternativer
 • Analyserer og diskuterer faglige, juridiske og etiske problemstillinger i pasientrelaterte situasjoner
 • Anvender sentrale begreper i beskrivelse av sykepleiens ansvar og funksjon
 • Anvender anerkjent fag- og forskningslitteratur som kunnskapskilde knyttet til sykepleie i pasient- og pårørendesituasjoner
 • Viser evne til kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

Generell kompetanse

 • Viser forståelse for betydningen av fagutvikling, forskning og nytenkning knyttet til klinisk sykepleie
 • Viser innsikt i egen og andres virkelighetsforståelse (inkludert livssyn, kulturell og etnisk bakgrunn og syn på helse)
 • Viser innsikt i betydningen av ulike kunnskapskilder som grunnlag for kunnskapsbasert sykepleie
 • Viser innsikt i pasientsikkerhet som viktig element i faglig forsvarlighet i sykepleien
 • Viser innsikt i den gjensidige sammenhengen mellom lidelse, alder og sosialt liv i et sykepleieperspektiv

Emnets temaer

Sykepleiens fag og funksjon II

 • Sykepleie - funksjon og ansvar II
 • Sykepleie- fag, teorier og modeller II
 • Sykepleiens arbeids-, beslutnings- og dokumentasjonsprosesser

Grunnleggende sykepleie II

 • Sentrale begreper i klinisk sykepleie II
 • Sykepleie og pårørende perspektivet II

Sykepleie til akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter II

 • Sykepleie ved somatiske og psykiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter i ulike livsfaser
 • Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Kunnskapsbasert sykepleie II

 • Etikk II
 • Helselovgivning II
 • Kunnskapsbasert praksis II
 • Forskning og vitenskap II

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I tillegg til de forannevnte metoder benyttes simulering.
Gruppearbeid med opponentskap/respondentskap

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon, se Eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

 • Idelab.24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24 som er en idékonkurranse som omfatter tverrfaglig gruppearbeid.
 • Tre obligatoriske arbeidskrav.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2

Supplerende opplysninger

Viser til retningslinjer for SPL2012 i Undervisningsplan for studieenhet 2

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.