Sykdomslære somatikk
2016-2017 - SPL2031D - 10sp

Forutsetter bestått

PRU1002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
SPL1004D Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004D MED Medikamentregning
SPL1012D Kinisk sykepleie I
SPL1092D Menneske, helse og samfunn I
VPS1002D Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Anbefalt forkunnskap

Enten VPK 2002D Veiledet praksis i kirurgi,
eller VPM 2002D Veiledet praksis i medisin,
eller VPP 2002D Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om;

- årsaker, symptomer/tegn, diagnostikk og behandling ved skader og sykdom i organsystemene
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Emnets temaer

Generell patologi og farmakologi.
Hjerte/kar og blodsykdommer.
Sykdommer i nervesystemet og sykdommer i bevegelsesapparatet.
Sykdommer i respirasjonsorganene og ØNH sykdommer
Sykdommer i endokrine organer, diabetes mellitus.
Sykdommer i fordøyelsessystemet og næringsbehov ved sykdom
Sykdommer i nyrer og urinveier, væske/elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser
Traumatologi, skader/forgiftninger og 1. hjelp.
Gynekologi og pediatri

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Refleksjon og gruppearbeid inkluderer fullskalasimulering med bruk av pasientsimulator.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor som sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring

Læremidler

Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne 2031.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.