Sykdomslære psykiatri
2016-2017 - SPL2041D - 5sp

Forutsetter bestått

  • PRU1002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL1004D Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  • SPL1012D Klinisk sykepleie I
  • SPL1092D Menneske, helse og samfunn I
  • VPS1002D Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Anbefalt forkunnskap

enten VPK 2002D Veiledet praksis i kirurgi
eller VPM 2002D Veiledet praksis i medisin
eller VPP 2002D Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om;

- patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
- de vanligste psykiatriske sykdommers årsaker, symptomer, diagnostikk og behandling
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Emnets temaer

Angstlidelser
Stemningslidelser
Psykoser, schizofreni
Personlighetsforstyrrelser
Spiseforstyrrelser
Post Traumatisk Stresslidelser
Rusmisbruk
Alderspsykiatri
Psykofarmaka

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring

Læremidler

 Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne 2041.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.