Bacheloroppgave i sykepleie
2016-2017 - SPL3903 - 20sp

Forutsetter bestått

 • SPL2012 eller SPL 2012D Klinisk sykepleie II

Studentene kan gjenstå med to praksisperioder når skisse for Bacheloroppgaven leveres. Når Bacheloroppgaven leveres kan studenten gjenstå med én praksisperiode.

SPL 3013 og SPL 2031 må være bestått før  foreløpig plan for Bacheloroppgaven kan leveres. SPL 2012 og SPL 2041 må være bestått før SPL

3903 kan påbegynnes med innlevering av skisse.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten har oversikt over ulike forskningsdesign og forskningsmetoder innen kvalitativ og kvantitativ tilnærming
 • Studenten kan redegjøre for litteraturstudie som metode
 • Studenten har kunnskap om relevante publikasjonskanaler og databaser for sykepleie- og helsefaglig forskning
 • Studenten har innsikt i forskningsetiske retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning

Ferdigheter

 • Studenten utfører systematisert litteratursøk og anvender relevante kilder i alle deler av bacheloroppgaven
 • Studenten utfører kritisk, logisk og konstruktiv argumentasjon, muntlig og skriftlig
 • Studenten behersker normer for vitenskaplig skrivemåte
 • Studenten drøfter et relevant sykepleiefaglig perspektiv i forhold til selvvalgt emne for bacheloroppgaven
 • Studenten skal vise kritisk refleksjon over eget arbeid, læringsutbytter og utført samarbeid i eksamensgruppe

Generell kompetanse

 • Studenten anvender relevant fagterminologi
 • Studenten redegjør for elementer i kunnskapsbasert sykepleiepraksis
 • Studenten viser evne til nytenkning i valg av emne for bacheloroppgaven
 • Studenten viser muligheter til innovasjon i tjenesteutvikling gjennom bacheloroppgavens konklusjon

Emnets temaer

* Forskning og fagutvikling i sykepleie
* Kunnskapsbasert praksis III
* Forskningsdesign og metode
* Søk og bruk av litteratur
* Forskningsetikk
* Sykepleie - fag, teorier og modeller III

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se Undervisningsplan for 3. studieenhet for nærmere opplysninger.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe. Skisse vurderes til godkjent/ikke godkjent av emneansvarlig. Øvrige obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent av veileder (intern sensor). Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før emnet er bestått. 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern sensor + intern sensor vurderer alle besvarelser.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått vurdering kan studenten gå opp til ny eksamen. Ved ikke bestått oppgave gis anledning til å levere ny eller revidert Bacheloroppgave én gang i påfølgende semester.
Ved kontinuasjon med ny eller revidert oppgave gis det tilbud om 2 veiledninger (ikke obligatorisk). Det fordres ikke gjentagelse av obligatoriske arbeidskrav innen emnet hvis tidligere godkjent. Med hjemmel i Studieforskrift for Høgskolen i Gjøvik § 25.7 gis det ikke adgang til å få vurdert en ny Bacheloroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Skisse til Bacheloroppgave: Innlevering av skisse med gruppesammensetning, valgt tema for oppgaven, søkestrategier, henvisning til temaets sykepleiefaglige relevans
 • Foreløpig plan
 • Aktiv deltagelse i seminar med respondent- og opponentskap i forhold til foreløpig plan (2500 ord) Bachelor oppgave 
 • 2 obligatoriske veiledninger, en (1) i tilknytning til arbeidet med forløpig plan for opgaven, og en (1) i løpet av arbeidet med Bachelor oppgaven.
 • Presentasjon av Bachelor oppgaven: Muntlige framlegg gruppevis av oppgaven i åpent fagseminar (arrangert av Avdeling for helse, omsorg og sykepleie)

Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at Bacheloroppgaven ikke kan innleveres.

Erstatter

SPL3902

Supplerende opplysninger

Skisse til bacheloroppgave leveres til emneansvarlig. Denne skissen skal være på ca 300 - 500 ord. Skisse til bacheloroppgave danner grunnlag for tildeling av veileder.

Godkjent foreløpig plan for Bacheloroppgave utarbeides under veiledning, og er grunnlaget for diskusjon i respondent og opponentskapet. 1 av 2 obligatoriske veiledninger er knyttet til utarbeidelsen av utvidet plan.

Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 10 000 ord, (8 000 ord for individuell besvarelse dersom denne er innvilget).

Besvarelsen leveres elektronisk i pdf-format i Fronter. Alle besvarelser vil gjennomgå en plagiatkontroll.

Besvarelser som vurderes til karakteren C eller bedre vil bli tilgjengelig i høgskolens bibliotek dersom forfattere og veileder tillater dette.