Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning
2016-2017 - VIU8301 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

VIU 8281 Grunnlagsforståelse i veiledning
VIU 8291 Arbeidsmåter i veiledning

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

ha innsikt i ulike forståelser av selvet og utvikling av relasjonskompetanse
ha kunnskap om gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
ha innsikt i kunnskapsbegrep og kunnskapsformer knyttet til den reflekterte praktiker

Ferdigheter

kunne arbeide med og videreutvikle grunnlaget for egen veilederposisjon
ha erfaring med utøvelse av selvledelse
ha erfaring med utøvelse av gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering

Generell kompetanse

ha videreutviklet evnen til selvrefleksjon i veiledning
ha et reflektert forhold til kunnskapsbegreper og kunnskapsformer i veiledning

Emnets temaer

Videreføring av arbeid med egen veilederposisjon
Selvledelse i veiledning
Gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
Den reflekterte praktiker

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Refleksjonsbasert hjemmeeksamen (individuell) over én uke.
3500 ord

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får ikke bestått må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Personlig læreplan x 1
Refleksjonslogg x 1
Veiledningspraksis 30 t

Læremidler

 Alle