Veiledning i ulike kontekster
2016-2017 - VIU8311 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

VIU8281 Grunnlagsforståelse i veiledning
VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning
VIU8301 Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

ha kunnskap om betydningen av kontekst i veiledning
ha kunnskap om ledelse og coaching

Ferdigheter

kunne anvende prinsipper fra ledelsesbasert coaching
kunne utvikle egen veildningskompetanse i forhold til ulike kontekster

Generell kompetanse

kunne reflektere over grunnlaget for veiledning i ulike kontekster
kunne reflektere over etiske aspekter i møte med den andre i ulike kontekster

Emnets temaer

Kontekstens betydning for veiledning
Organisasjonsforståelser
Ledelse og coaching

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen over én uke (selvvalgt problemstilling)
Omfang 7000 ord
Muntlig høring, individuell
Skriftlig del gis en midlertidig karakter, som justeres etter muntlig høring

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 1 intern og 1 ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonslogg x 2
Veiledningspraksis 30 t

Læremidler

 Alle