Kunnskapsutvikling og fordypning i palliativ omsorg
2016-2017 - VIU8432 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU8402 Introduksjon til palliativ omsorg
VIU8412 Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg
VIU8422 Møte med alvorlige syke, døende og deres familier; etikk, kommunikasjon og relasjoner

Forventet læringsutbytte

Kandidaten:

Kunnskap

 • har inngående kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et valgfritt, avgrenset tema innen palliativ omsorg
 • har kunnskap om forskningsprosessen
  har gjennom opponentskap utviklet evne til å gi saklig tilbakemelding som bidrar til positive læringsprosesser hos medstudenter
 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ metode innen vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

 •  kan stille relevante, kritiske spørsmål til en vitenskapelig publikasjons gyldighet, troverdighet og relevans
 • kan diskutere sentrale teoretiske perspektiver og relevante kliniske problemstillinger knyttet til omsorg for alvorlig syke, døende og deres familier.

Generell kompetanse

 • har evne til systematisk og velbegrunnet metodisk tilnærming til relevant forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap innenfor valgt tema
 • har evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap gjennom en individuell skriftlig fordypningoppgave innenfor rammene av høgskolens retningslinjer for oppgaveskriving

Emnets temaer

 • Forskningsprosessen, forskningsetikk.
 • Vitenskapsteori
 • Kvalitative og kvantitative metoder, systematisk litteraturstudie som metode
 • Systematiske litteratursøk
 • Kritisk vurdering av vitenskapelig artikkel

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, oppgaveseminar med opponentskap, veiledning i gruppe, medstudentveiledning, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Fordypningsoppgaven arbeides med gjennom hele semesteret. Den skrives i gruppe på 2-3 studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Fordypningsoppgaven er et litteraturstudie med selvvalgt problemstilling knyttet til tema innen palliativ omsorg. Oppgavens omfang: 9000 ord (+/- 10%). Det blir avholdt muntlig høring gjennom et eksamensseminar med opponentskap. Den skriftlige oppgaven vil få en foreløpig karakter som etter eksamensseminar vil kunne justeres med inntil én karakter. Hvis kandidaten ved eksamensseminaret ikke kan gjøre rede for oppgaven og/eller benyttet litteratur, kan muntlig høring føre til en totalvurdering av oppgaven til ikke-bestått karakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring.Gjennom opponentskap skal studenten vise evne til faglighet og kompetanse i kommunikasjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer både skriftlig og muntlig del.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny besvarelse leveres etter avtale med emneansvarlig. Individuell muntlig høring ved kontinuasjon dersom oppgaven skrives i gruppe. Kun skriftlig del dersom besvarelsen leveres individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Kritisk granskning av forskningsartikkel i gruppe.
 • Prosjektplan leveres i gruppe (800-1200 ord)

Læremidler

Andershed, B., Britt-Marie Ternestedt & Cecilia Håkanson. (2013). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. Lund, Studentlitteratur.

Dalland, O. (2012).Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo, Gyldendal akademisk. 257 s.

Drageset, S., Ellingsen, S. (2010) Å skape data fra kvalitative forskningsintervjuer. Sykepleien Forskning 5 (4); 332 – 335.

Drageset, S., Ellingsen, S. (2009) Forståelse av kvantitativ helseforskning – en introduksjon og oversikt. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 2 (5); 100 – 113.

Kaasa, S. (2007). Palliasjon. Oslo. Gyldendal akademisk.

Reinar, L.M., Jamtvedt, G. (2010) Hvordan skrive en systematisk oversikt? Sykepleien Forskning 5 (3); 238 – 246.