Introduksjon til nettverksmøter og relasjonskompetanse
2016-2017 - VIU8510 - 30sp

Forventet læringsutbytte

Emnet vil gi studentene en fordypning i de temaer som er av betydning i forhold til dialogiske praksiser, relasjonskompetanse og gjennomføring av nettverksmøter. Sentralt vil være studentens arbeid med å integrere de ulike teoretiske perspektivene i et praktisk anvendelig repertoar. Etter endt emne oppnås følgende læringsutbytte:

 • Kandidaten kan identifisere fagets vitenskapsteoretiske ståsted og grunnforståelse
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagets kjerneområder
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap og anvende kunnskap på nye måter i praksis
 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier og metoder innen dialogske praksiser og arbeide selvstendig med praktisk problemløsning
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten er i stand til å beskrive egen klinisk praksis og reflekter over denne i forhold til aktuell teori. .
 • Kandidaten kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Emnets temaer

 • Student anno 2016, rettigheter og plikter
 • Innføring i bruk av IKT (Fronter)
 • Relasjonskompetanse
 • Oppmerksomt nærvær
 • Reflekterende prosesser
 • Åpne samtaler i nettverksmøter
 • Systemisk teori, narrativer og samarbeidende relasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Individuell teoretisk oppgave

Problemstillingen utarbeides i samråd med studieprogramansvarlig. Oppgaven skal omfatte minimum 2000 ord.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Én intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen gjennomføres etter avtale med studieprogramansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Den individuelle læringsplan (minst 400 ord)
 • Selvbiografi (minst 400 ord)
 • Tre samlingsinnlegg (hver på minst 200 ord)
 • Tre teoriinnlegg (hver på minst 200 ord)
 • Tre praksisinnlegg (hver på minst 200 ord)

Læremidler

 • Anderson, H. & Jensen, P. (red) (2008) Inspirasjon: Tom Andersen og reflekterende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Aubert, A.-M., & Bakke, I. M. (2008) Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk: Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget
 • Gjertzen, A. R. (2011) ”La eksperten fare”
 • Karlsson, B. & Borg, M. (2013) Psykisk helsearbeid: Humane og sosiale perspektiver og praksiser. Oslo: Gyldendal
 • Binder, P-E. (2011) Et oppmerksomt liv: Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Vibe, M. de og Karem, R. (2007) Nå: Tilstedeværelsen i hverdagen. Oslo: Eget forlag.
 • ODIN håndbok
 • Seikkula, J. & Arnkil, T. (2013). Åpen dialog i relasjonell praksis – Respekt for annerledeshet i øyeblikket. Gyldendal Norsk Forlag
 • Vigrestad, T., Hellandshølen, A. M. (2012) Åpne samtaler i nettverksmøter. Oslo: Universitetsforlaget

Supplerende opplysninger

Nærmere beskrivelse av de ulike obligatoriske arbeidskravformene står i studieplanen.