Fordypning i dialogiske praksiser
2016-2017 - VIU8511 - 30sp

Anbefalt forkunnskap

VIU8510 Introduksjon til nettverksmøter og relasjonskompetanse

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne vil studentene ha en praktisk fordypning i ulike dialogiske praksiser og kunne lede dialogen i nettverksmøtet. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene ved dialogiske praksiser. Sentralt vil være å få erfaring med hvordan den enkelte student integrerer dialogen og hvordan denne anvendes i praksis. Gjennom veiledning på, refleksjon over og evaluering av egen praksis og arbeid med eksamen skal studenten videreutvikle sin evne til å hjelpe andre gjennom bruk av dialogen.

Kandidaten har etter fullført emne avansert kunnskap innen følgende temaer:

 • Dialogisk praksiser; åpen dialog, foregripende dialoger, ta opp uroen og reflekterende prosesser og nettverksmøtet
 • Relasjonskompetanse og dens betydning for møtet mellom de profesjonelle, brukeren og dens sosiale nettverk
 • Kunne identifisere og analysere prosesser i de dialogiske praksiser
 • Språkets og samtalens betydning for samhandling
 • Kandidaten kan finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner i møte med den brukeren og hans/hennes sosiale nettverk, og handle i takt med, og med varhet for, de andres situasjon i et tempo som ivaretar deres ønsker og behov
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom ande relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Emnets temaer

 • Etikk og makt
 • Brukerkompetanse og brukerstyring
 • Fagformidling og praksisutvikling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Avsluttende skriftlig eksamensoppgave (teller 50%)
 • Mappe (teller 50%)
 • Begge deler må være bestått for at hele emnet skal være bestått.

Den avsluttende oppgaven leveres ved slutten av emnet. Oppgaven skal omfatte minimum 2000 ord. Eksamensoppgaven kan være et individuelt eller et gruppearbeid. Formen på eksamensoppgave skal være et bokkapittel. Oppgaven omhandler erfaringer med dialogisk praksis fra egen arbeidsplass. Dette kan være endringer som har hendt i arbeidsmåten på arbeidsplassen, eller det kan være en eller flere historier der dialogisk praksis har gjort en forskjell i kontakten til en eller flere pasienter og/eller deres pårørende, eller det kan være eksempler fra praksis der samarbeidsklimaet med andre instanser fikk et annet innhold etter bruk av dialogisk praksiser.

Mappen leveres ved slutten av emnet. Mappen er individuell. Dokumentasjonen i mappen skal omfatte: Den individuelle læringsplan (minst 400 ord), selvbiografi (minst 400 ord), syv samlingsinnlegg (hver på minst 200 ord), syv teoriinnlegg (hver på minst 200 ord), syv praksisinnlegg (hver på minst 200 ord), egenvurdering (minst 500 ord) og dokumentasjon på gjennomført praksis og dokumentasjon på mottatt veiledning​.  Alle arbeidene i mappen skal vurderes.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Når kun en eksamensdel har resultat "Ikke bestått", må studenten kun ta opp igjen den delen som ikke er bestått. Utsatt eksamen/kontinuasjon gjennomføres etter avtale med studieprogramansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Fire samlingsinnlegg (hver på minst 200 ord)
 • Fire teoriinnlegg (hver på minst 200 ord)
 • Fire praksisinnlegg (hver på minst 200 ord)
 • Egenvurdering (minst 500 ord)
 • Dokumentasjon på gjennomført praksis
 • Dokumentasjon på mottatt veiledning

Læremidler

 • Askheim, O. P. & Starrin, B. (red) (2007) Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Ulvestad, A., et al. (red.) (2007) Klienten – den glemte terapeut: Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal.
 • Duncan, B. & Sparks, J. (2008) I fellesskap for endring: En håndbok i klient- og resultatstyrt terapi. Oslo: Gyldendal.
 • Jørgensen,  A., et al. (2012) Åpne samtaler i nettverksmøter +KOR = sant?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3, 251-260.
 • Svare, H. (2008) Den gode samtalen: Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax.
 • Hansen, F. T. (2008) At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. Hans Reitzels Forlag.
 • Falk, B. (2008) Å være der du er: Samtale med kriserammede. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Diverse artikler av Anders Lindseth
 • Barth, T., Børtveit,T, og Prescott, P. (2013) Motiverende intervju: Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Mueser, K. m.fl. (2006) Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Eriksson,  E. &T. E. Arnkil (2009) Taking Up One's Worries: A Handbook on Early Dialogues