Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie
2016-2017 - VPP3002 - 15sp

Forutsetter bestått

VPK2012 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie
eller
VPM2012 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie

PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdighet - studenten

 • mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
 • underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
 • leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
 • anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
 • mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
 • utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
 • viser innsikt i hvordan e-Helse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
 • ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet
 • viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse - studenten

 • tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
 • viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
 • opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPP 3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen. 

Læremidler

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.