Design, identitet og stiluttrykk
2016-2017 - IMT3950-4 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten får anledning til bevisstgjøring av – og selvrefleksjon over – personlige erfaringer og faglige motivasjoner som står i relasjon til studiet. Emnet gir også øvelse i formidling, presentasjon og argumentasjon, samt bruk av fagterminologi. Studenten får innsikt i stilhistorie og sjangre. Emnet gir erfaring med å analysere et stiluttrykk både kulturelt og estetisk, samt sette det inn i en historisk kontekst. Gjennom praktisk utøvelse utvikles også forståelse for håndverksmessige teknikker slik de ble brukt i den gjeldende epoken.

Emnets temaer

Prosjektet supplerer temaer fra emner som «Typografi» og «Strategisk design». Studenten skal finne fram til, velge ut og presentere ulike visuelle uttrykk fra kunst- og kulturhistorien som studenten oppfatter som personlige, formmessige dannelsesfaktorer. Studenten oppfordres til å gå langt tilbake i eget liv for å lete etter eksempler. Utvalget skal presenteres visuelt og skriftlig. Studenten skal velge et todimensjonalt stiluttrykk fra kunst- reklame eller grafisk designhistorie og lage en pastisj basert på dette. Helst brukes tilsvarende teknikk som på forelegget eller den simuleres best mulig for å oppnå god autentisitet. Innhold og motiv er selvvalgt. Oppgaven omfatter visuell og skriftlig dokumentasjon av – og redegjørelse for – det valgte stiluttrykket.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt prosjektarbeid, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs gjennomføring av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign

Ikke obligatorisk pensum, men anbefalt litteratur:

Meggs, Philip B. / Purvis, Alston. 2011.W. Meggs’ History of Graphic Design, 5th Edition. John Wiley and Sons Ltd. ISBN: 9781118922248

 Gombrich, E H. 2008.The Story of Art. Phaidon. ISBN: 9780714833552.