Prosjektledelse
2016-2017 - SMF1212F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
 • Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av tradisjonelle samt innovative prosjekter
 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse i et bærekraftsperspektiv
 • Ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om entreprenørskap, herunder blant annet kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

Prosjektmodeller

 • begreper og type prosjekter

Etablering, organisering og ledelse

 • bemanning, ledelsesmodeller
 • roller for prosektleder og -medarbeidere
 • samarbeid og motivasjon

Faser i prosjektet

 • analyse, målformulering
 • ideskisser og problemløsning
 • gjennomføring og implementering
 • testing og godkjenning

Planlegging og oppfølging

 • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
 • Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
 • Kvalitetskontroll

Økonomi, budsjett og kalkyler
Kreativ problemløsning og innovasjon anvendt i produktutviklingsprosessen

 • Kreative tankeprosesser, idéutvikling
 • Problemdefinisjon og formulering
 • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming

Entreprenørskap og innovasjon
Bærekraft og prosjektledelse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.
 
 

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor neste gang i 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To cases i gruppearbeid må være godkjent for å ta eksamen
 • Studentene fra Økonomi og ledelse skal ha deltatt i Idélab-24 eller tilsvarende. Idélab-24 er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

Oppgis ved emnestart

Erstatter

SMF1211F

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.