Organisasjonspsykologi og endringsledelse
2016-2017 - SMF3012F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjuss

SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer

SMF1212F Prosjektledelse

SMF1183F Kvalitetsledelse

SMF1182F Vitenskapelig metode

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Grunnleggende kunnskap om individualpsykologiske prosesser
 • Grunnleggende kunnskap om sosialpsykologiske prosesser
 • Gjøre rede for forholdet mellom makt, tillit og ledelse
 • Grunnleggende kunnskap om ulike teorier om endringdledelse
 • Gjøre rede for hvordan organisasjonsendring faktisk skjer

Ferdigheter:

 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning knyttet til forholdet mellom individ, grupper og ledelse i organisasjoner
 • Identifisere og beskrive endringsprosjekter i organisasjoner

Generell kompetanse:

 • Være seg bevisst utfordringer i å organisere og lede ansatte
 • Vurdere og avveie bruk av ulike ledelsesformer i å utvikle og endre organisasjoner

Emnets temaer

 • psykologi og organisasjon
 • individualpsykologiske prosesser
 • sosiale prosesser
 • makt, tillit og ledelse
 • perspektiver på organisasjonsendring
 • praktisk organisasjonsendring
 • endringsstrategi og endringsledelse

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger

Gruppearbeid

Veiledning

 

Emnet kan bli undervist på norsk og/eller engelsk

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • To essay i løpet av emnet (40%) (gruppe/individuelt)
 • Eksamens-essay (60%) (individuelt)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høsten 2017

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære skriftlige eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

"Psykologi i organisasjon og ledelse" (2015), G. Kaufmann & A. Kaufmann, Fagbokforlaget (5. utg.)

"Organisasjonsendringer og endringsledelse" (2012), D.I. Jakobsen, Fagbokforlaget (2. utg.)

"Fra konsern til klynge. Transformasjon og innovasjon på Raufoss", T. Johnstad, Universitetsforlaget

 

Anbefalt:

"Organisasjonskultur" (2011), H. Bang, Universitetsforlaget (4. utg.)

 

Supplerende opplysninger