Matematikk 2 for Bygg og Maskin, fleksibel ingeniørutdanning
KLADD 2017-2018 - REA2071F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141F Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring.
 • Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer.

Emnet skal gi kunnskap i områdene lineær algebra med utvalgte anvendelser, potensrekker og ekstremalverdiproblemer med to variable

Ferdigheter:

 • Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Bruke matematiske metoder og dataverktøy
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger
 • Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk
 • Anvende enkel matematisk modellering

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
 • Kan kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra:
Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
Rekker, følger og konvergens, Taylorrekker.

Differenslikninger.
Splines
Elementmetoden
Ekstremalverdiproblemer i flere variable: Ved partielle deriverte og ved minste kvadraters metode.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Regneøvinger
Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Eksamen teller 100%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: vår 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 4 obligatoriske innleveringer, hvorav  en med matematisk programvare (Maple),  må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Godkjente obligatoriske innleveringer  behøver ikke gjentas ved kontinuasjon eller gjenopptak av eksamen.

Læremidler

Otto Bretscher, Linear algebra with applications
Edwards & Penney, Calculus, Early Transcendentals
Forelesningsnotater som legges ut i Fronter

Erstatter

REA1051 Matematikk 15 og REA2051 Matematikk 20 eller Rea2071 Matematikk 2 for Bygg og Maskin

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp: 100% med REA2051 Matematikk 20.

Faglig overlapp: 100% med REA2071 Matematikk 2 for Bygg og Maskin.