Byggstatikk
2015-2016 - BYG2221 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

REA2071 Matematikk 2 for Bygg og Maskin

BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Emnet bygger videre på emnet Mekanikk og går dypere inn i statikk og fasthetslære. Elastisitetsteorien behandles mer grundig, og plastisitetsteori innføres.
Etter gjennomføring av emnet skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • gjøre rede for prinsipper som likevekt og elastisitet
 • beskrive grunnleggende begreper som Euler–Bernoulli bjelketeori og Naviers hypotese
 • kjenne ulike metoder for beregninger av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • gjøre rede for Tresca og von Mises kriterier for flytning, og bruken av disse

Ferdigheter:

 • beregning av krefter, bøyemomenter og spenninger
 • kunne sette opp en generell momentligning for ulike systemer
 • løse oppgaver om romfagverk og bjelkesystem i rommet
 • benytte Mohr-diagrammet til å bestemme hovedspenninger
 • benytte elastisitetsteori og plastisitetsteori

Generell kompetanse:

 • kjenne til Matrisestatikk og bruk av Elementmetoden og beregningsprogrammer

Emnets temaer

 • Enkle rammer og buer
 • Krefter i rommet
 • Arbeid og energi
 • Hookes lov i to dimensjoner – Poissons tall
 • Materialers mekaniske egenskaper – parametre
 • Deformasjoner i staver og bjelker
 • Statisk ubestemte konstruksjoner
 • 3-moment-likningen
 • Torsjon – vilkårlige tverrsnitt
 • Spenningsanalyse inkl. Mohrs sirkel
 • Tøyningsanalyse
 • Materiallikninger
 • Spenninger i vilkårlige tverrsnitt
 • Bøyespenninger i krumme bjelker
 • Komposittbjelker
 • Enkel innføring i matrise-statikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Oppgaveregning med veiledning.

Veiledning via internett tilbys for fleksing.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer. Periodevis bruk av ekstern sensor, neste gang i 2019. 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer (D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt).

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

C:  Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Godkjent formelsamling er John Haugan: "Formler og tabeller".

Obligatoriske arbeidskrav

8-12 obligatoriske regneøvinger, hvorav minst 65 % må være godkjent. Regneøvingene utføres individuelt.

Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart. Se supplerende opplysninger.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Idélab24 er kun et obligatorisk arbeidskrav i emnet høsten 2015, ikke våren 2016. Fra og med høsten 2016 er Idélab24 et obligatorisk arbeidskrav i emnet Bygningsfysikk.