Matematikk 40
2006-2007 - REA4002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal beherske det matematiske grunnlaget for å forstå problemstillingene som tas opp i det påfølgende emnet "Digital Medierepresentasjon", og være kjent med matematikkprogrammet Matlab.

Emnets temaer

- Lineæralgebra og vektorrom
- Affine koordinater og transformasjoner
- Komplekse tall
- Fourierrekker
- Diskret og kontinuerlig fouriertransform
- DCT (Diskret cosinus-transform)
- Wavelets og wavelet-transform
- Samplingsteoremet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Instituttleder vurderer behov

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling ( NKI).

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Antall obligatoriske øvinger blir oppgitt ved oppstart.

Læremidler

Engenes, H. og Farup, I. Kompendium for faget Matematikk 40