Bachelor i informatikk - BINF

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning (lavere grad) med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden Bachelor i informatikk (på engelsk : Bachelor of Computer Science).

Forventet læringsutbytte

Målsettingen er å gi kandidatene en bred faglig plattform som danner grunnlag for videre læring og utvikling. Kandidatene skal etter fullført studium ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen datafaget. Studiet har hovedfokus på programmering, men dekker hele spekteret fra tekniske til anvendelsesorienterte datafag (informasjonsteknologi, programmering, algoritmer, informasjonsstrukturer, databaser, operativsystemer, systemutvikling). Avhengig av valgt studieretning skal kandidatene beherske utvikling av større datasystemer eller drift av datasystemer. Studiet kvalifiserer til opptak ved mange IT-relaterte masterstudier (blant annet master i medieteknikk og master i informasjonssikkerhet ved HiG, og masterstudier i informatikk ved UiO og NTNU), og følger i stor grad internasjonale maler for tre-årige laveregrads datautdanninger, noe som gjør overgang til utenlandske mastergradsstudier godt tilrettelagt.

En særlig målsetting med dette studiet i forhold til studiet «Bachelor i ingeniørfag - data» er at studentene skal få en bredere informatikkompetanse, mens allmennfagskompetansen i dette studiet er redusert til det som er nødvendig for å bli en god informatiker.

Studiet kvalifiserer kandidatene til en lang rekke oppgaver innen privat og offentlig sektor. Først og fremst vil kandidatene fylle roller som systemutviklere, programmerere og systemadministratorer.

Internasjonalisering

Studentene kan reise til utlandet i 4. semester forutsatt at man finner et studiested som dekker emnene Operativsystemer, Systemutvikling og WWW-teknologi/Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet. Spesielt tilrettelagt opplegg finnes for University of Wollongong, Australia, Edith Cowan University, Australia, South Dakota School of Mines and Technology, USA, og Fachhochschule Schmalkalden, Tyskland. Tilreisende studenter kan følge kursene Programutvikling og Systemadministrasjon på engelsk i 5. semester.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er primært elever fra videregående skole med interesse for datafag. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper utover kjennskap til vanlig bruk av datamaskin.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse med fordypning i 2MX eller 3MZ (se Forskrift om opptak § 8 c).

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt opp i emner som til vanlig går over ett semester. Hele studiet er på 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på hvert semester. De tre første semesterene består av felles grunnlagsfag og linjefag. Fjerde semester velges en av to studieretninger: programvareutvikling eller drift av datasystemer.

Siden studentene som tas opp har forkunnskaper tilsvarende 2MX eller 3MZ og flere av informatikkemnene baserer seg på matematiske anvendelser, er det innført et matematikkemne (REA1101 - Matematikk for informatikkfag) som gir den nødvendige matematikkompetanse for å følge de samme informatikkemnene som studentene på Bachelor i ingeniørfag - data.

Arbeids- og undervisningsformer:
• Forelesninger
• Øvelser på datalab med veiledning av faglærer og/eller studentassistenter
• Teoretiske og praktiske øvinger i grupper med veileder
• Ukeoppgaver
• Obligatoriske øvingsoppgaver
• Prosjektarbeider
• Mindre prosjektarbeid integrert i ordinære kurs
• Selvstudium
Nærmere opplysning om arbeids- og undervisningsformer er beskrevet detaljert i emnebeskrivelsen til det enkelte fag/kurs.

Emnetabeller

Bachelor i informatikk 2006-2009, studieretning "Programvareutvikling"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1101 Matematikk for informatikkfag O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1081 Statistikk O   5        
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10        
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2272 Datamaskinarkitektur O     10      
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT2291 WWW-Teknologi O       10    
IMT2282 Operativsystemer O       10    
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT3281 Programutvikling V         10  
IMT3102 Objektorientert systemutvikling V         10  
Valgemne, 10 sp V         10  
Valgemne, 10 sp V         10  
IMT3911 Hovedprosjekt O           20
Valgemne, 10 sp V           10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

I 5. semester velges enten IMT3281 eller IMT3102.

I tillegg velges 20 st.p. valgemner i 5.semester og 10 st.p. i 6. semester fra tabellen under.


Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1042 Økonomistyring V 10  
IMT2072 Ergonomi i digitale medier V 10  
IMT3292 Systemadministrasjon V 10  
IMT3381 Applikasjonssikkerhet V 10  
IMT3371 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet V   10
SMF2011 Investering og finansiering V   5
SMF2062 Markedsføring V   5
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det presiseres at for studenter som har lite økonomibakgrunn fra før, så anbefales det på det sterkeste å velge SMF1042 Økonomistyring siden dette er et av de mest nyttige emner for utviklere. SMF2011 Investering og finansiering, SMF2062Markedsføring og SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus i sjette semester bygger på forkunnskaper innen økonomistyring eller tilsvarende emne.

I tillegg timeplanlegges IMT3371 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet som mulig å ta ved siden av fullt studium i fjerde semester (spesielt for de som har tenkt å ta IMT3292 Systemadministrasjon som valgfag i femte semester).


Bachelor i informatikk 2006-2009, studieretning "Drift av datasystemer"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1101 Matematikk for informatikkfag O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1081 Statistikk O   5        
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10        
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2272 Datamaskinarkitektur O     10      
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT3371 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet O       10    
IMT2282 Operativsystemer O       10    
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT3292 Systemadministrasjon O         10  
Valgemne, 10 sp V         10  
Valgemne, 10 sp V         10  
IMT3911 Hovedprosjekt O           20
Valgemne, 10 sp V           10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det velges 20 st.p. valgemner i 5.semester og 10 st.p. i 6. semester fra tabellen under.


Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1042 Økonomistyring V 10  
IMT3281 Programutvikling V 10  
IMT3102 Objektorientert systemutvikling V 10  
IMT2072 Ergonomi i digitale medier V 10  
IMT3381 Applikasjonssikkerhet V 10  
IMT2291 WWW-Teknologi V   10
SMF2011 Investering og finansiering V   5
SMF2062 Markedsføring V   5
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det presiseres at for studenter som har lite økonomibakgrunn fra før, så anbefales det på det sterkeste å velge SMF1042 Økonomistyring siden dette er et av de mest nyttige emner for utviklere og SMF2011 Investering og finansiering, SMF2062Markedsføring og SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus i sjette semester bygger på forkunnskaper innen økonomistyring eller tilsvarende emne.

I tillegg timeplanlegges IMT2291 WWW-teknologi som mulig å ta ved siden av fullt studium i fjerde semester.